temp0046_topimg Dobbeltbeskatning
2014
  Forside  

 

>> Dobbeltbeskatning

Hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark og har indkomster fra udlandet som f.eks.

- Lønindkomst
- Honorar
- Pension
- Renter
- Aktieudbytter
- Royalty
- Virksomhedsindkomst

er det af stor betydning at få fastslået om det er Danmark eller kildelandet der har beskatningsretten til indkomsten. Afledt heraf er det også af stor betydning hvordan Danmark skal lempe i sin skat såfremt kildelandet må beskatte indkomsten.

Omvendt er det af interesse at vide hvordan man er stillet såfremt man bosætter sig i udlandet og får eksempelvis pension udbetalt fra Danmark.

Hvis Danmark ikke har suveræn eller subsidiær beskatningsret kan der lempes efter følgende principper:

- Credit
- Matching credit
- Exemption

 

 

>> Ligningsloven med kommentarer

 

"Ligningsloven med kommentarer" er den første samlede kommentar til ligningsloven.

 

Bogen rummer systematiske og overskuelige kommentarer til den samlede lov, og gennemgår udførligt praksis vedrørende eksempelvis behandlingen af reklame- og repræsentationsomkostninger, beskatningen af personalegoder, underskudsfremførsel og maskeret udbytte.

 

Værket er ajourført til foråret 2000 og behandler derfor også de omfattende lovændringer fra december 1999 vedrørende bl.a. fratrædelsesgodtgørelser, rejse- og befordringsfradragsregler og reglerne om arbejdsgiverbetalt uddannelse. Endvidere behandles lovens regler om aktuelle emner som transfer pricing, CFC-beskatning, løbende ydelser, medarbejderaktier, samt aktieoptioner og warrants, som en del af medarbejdernes løn.

 

Bogen har henvisninger til mere end 2.500 relevante domme, litteratursteder og forarbejder og er udstyret med et omfattende stikordsregister og register over tidligere lovændringer.

 

Endvidere er det gældende ligningscirkulære gengivet i bogen.

 

Forfatterne er begge praktiserende advokater med skat og erhvervsret som væsentlige arbejdsområder. Henrik Peytz er medforfatter af »Kursgevinstloven med kommentarer«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998.

 

>> Ligningsloven med bemærkninger

 

Denne E-bog fungerer som supplement til den fysiske lovkommentar "Ligningsloven" udgivet af DJØF-forlag i 2000.

 

Lovteksten er opdateret til og med Lov nr. 1347 af 3. december 2013 og har speciel markering af lovtekst der er tilkommet siden år 2000. Herved får du hurtigt overblik over om du skal støtte dig til den fysiske bog eller E-bogen.

 

Alle lovændringer siden 2000 indeholder links til lovforarbejderne i det omfang disse stilles til rådighed af Retsinformation.

 

Bemærk, at lovteksten hos Retsinformation kun indeholder den seneste lovbekendtgørelse og læsningen vi således medføre usikkerhed omkring eventuelle senere lovændringer.

 

Desuden er der adgang til domme og afgørelser.

 

Bemærk at du ved afvikling gennem Adobe Reader får du adgang til søgning og indlæggelse af egne noter.

 

Download GRATIS demoversion fra følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1565513

>> International dobbeltbeskatning 

Beskrivelse: Et teoretisk og praktisk overblik over international dobbeltbeskatning. Bogen gennemgår først og fremmest OECD's modeloverenskomst med særligt fokus på de artikler iaftalemodellen, der fordeler beskatningsretten mellem de to aftalestater samt definerer de forskellige indkomst- og formuearter. FN-modellen - den anden aftalemodel for international dobbeltbeskatning - er også beskrevet, og forfatteren gennemgår de væsentligste afvigelser mellem denne og OECD-modellen. Bogen indeholder en række eksempler på ofte forekommende situationer, hvilket gør fremstillingen velegnet for praktikere. Herudover gennemgås en række triangulære situationer, der ellers kun sparsomt er behandlet i litteraturen. Bogen indeholder: Introduktion, der forklarer teorien bag dobbeltbeskatningsoverenskomsterOECD's modeloverenskomst forklaret og kommenteretGennemgang af de artikler i FN's aftalemodel, der afviger fra artiklerne i OECD's aftalemodelGennemgang af eksempler på triangulære situationer - og hvordan de kan fortolkesOmtale af artikler og formuleringer, der ofte forekommer i dobbeltbeskatningsoverenskomster, men som ikke er indeholdt i aftalemodellerneBagerst i bogen er OECD-Modellen og FN-Modellen gengivet og sat op som paralleltekst, hvilket gør det let at orientere sig om forskellene. Målgruppe Bogen henvender sig til advokater, jurister og revisorer, der beskæftiger sig med international dobbeltbeskatning inden for både det offentlige og private. Bogen er også relevant for entreprenører og andre, der her behov for at kende til skatteregler på tværs af landegrænser. Den er desuden velegnet som lærebog på universiteter og handelshøjskoler. Om forfatteren Mogens Rasmussen har i mere end 25 år arbejdet med international dobbeltbeskatning. Han har i mange år deltaget i den arbejdsgruppe i OECD, der varetager opdateringen af OECD's aftalemodel, og han har desuden deltaget i forhandlingen af et stort antal dobbeltbeskatningsaftaler. Forfatteren har gennem mange år undervist i international skatteret såvel i Danmark som i udlandet. Undervisningen i udlandet sker i OECD regi.

 

 


Klik på nedenstående link og få adgang til landets største udbud af juridisk litteratur - herunder E-bøger til øjeblikkelig levering og absolut favørpris: 


 

 

 
temp0046_folder  Annoncer